skip to Main Content

Vedtægter for Saltbækvænge Grundejerforening

Vedtaget på Generalforsamlingen 2023

§ 1. Foreningen omfatter:

Foreningens medlemmer er ejere (skødehaverne) af de matrikler, der er udstykket fra matr.nr. 1, 2, 3, 4 og 5 beliggende i ejerlavet Saltbæk By, Raklev.

§ 2. Foreningens formål:

Foreningens formål er at varetage foreningens fællesanliggender i forhold til offentlige myndigheder herunder:

 • Vand
 • Elektricitet
 • Dræn
 • Kloakker
 • Veje
 • Badebro

Hertil kommer at bevare områdets karakter af rekreativt sommerhusområde og relevant opfølgning på afvigelser fra foreningens vedtægter og ordensregler.

§ 3. Generalforsamling:

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år inden udgangen af maj måned.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal være skriftlig til samtlige medlemmer og med mindst fire og højst otte ugers varsel.

I tilfælde af force majeure som f.eks. nationale nedlukninger kan den ordinære generalforsamling udskydes.

Forslag til beslutning på den ordinære generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest tre uger før afholdelse af generalforsamlingen. Forslaget skal fremsendes skriftlig.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde følgende dagsordenspunkter:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 3. Forelæggelse af årsregnskab med revisors påtegning til godkendelse
 4. Forelæggelse af budget for det kommende år til godkendelse
 5. Valg til bestyrelsen
 6. Valg af suppleanter til bestyrelsen
 7. Valg af revisor
 8. Indkomne forslag
 9. Eventuelt

Dirigenten leder generalforsamlingen og sikrer, at den er lovligt indkaldt.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, hvis den er lovlig indkaldt, uanset hvor mange medlemmer, der er mødt op for at deltage.

Generalforsamlinger afholdes i Kalundborg Kommune. Bestyrelsen kan undtagelsesvis bestemme, at generalforsamlingen afholdes et andet sted.

§ 4. Ekstraordinær generalforsamling:

Der afholdes ekstraordinær generalforsamling, hvis bestyrelsen eller 1/3 af foreningens medlemmer skriftligt begærer det. Begæring om ekstraordinær generalforsamling sendes skriftligt til bestyrelsen.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt til samtlige medlemmer med mindst to ugers varsel.

Indkaldelsen skal indeholde de i den skriftlige begæring fremsatte dagsordenspunkter, der ønskes behandlet på den ekstraordinære generalforsamling samt tid og sted for den ekstraordinære generalforsamlings afholdelse.

§ 5. Stemmeret og fuldmagt:

Alle medlemmer, der har betalt kontingent inden generalforsamlingens afholdelse, har stemmeret. Hver matrikel har én stemme.

Hvis en grundejer har flere matrikler og betaler kontingent for hver matrikel, har vedkommende én stemme pr. betalt kontingent, dog højst 3 stemmer.

Man afgiver sin stemme ved personligt fremmøde eller ved skriftlig fuldmagt. En befuldmægtiget kan højst være befuldmægtiget for ét andet medlem.

Der træffes beslutning ved simpelt flertal blandt de fremmødte.

Det er hvert medlems forpligtigelse på forlangende at kunne fremvise gyldigt dokumentation for rettidig betalt kontingent.

§ 6. Hæftelse:

Foreningens medlemmer hæfter for de forpligtelser, foreningens bestyrelse lovligt har indgået.

§ 7. Flytning og ejerskifte:

Medlemmerne har pligt til at meddele adresseforandring eller ejerskifte til bestyrelsen senest efter to uger fra flytning eller ejerskifte.

§ 8. Kontingent:

Hvert medlem betaler kontingent til foreningen. Kontingentet skal være betalt senest den 1. maj i hvert år forud for den ordinære generalforsamling.

Kontingentet dækker foreningens udgifter til drift, administration og øvrige udgifter.

Kontingentets størrelse fastsættes på den årlige generalforsamling.

§ 9. Bestyrelse og revisorer:

Der vælges en bestyrelse på mellem fire og seks medlemmer og to suppleanter. Suppleanterne indtræder i bestyrelsen, dersom et eller flere medlemmer træder ud.

Hvis muligt skal bestyrelsen sammensættes med en bred geografisk repræsentation for foreningens område.

Bestyrelsesmedlemmer vælges for en to-årig periode med forskudte medlemsperioder, så ikke alle bestyrelsesmedlemmer er på valg samme år. Suppleanter vælges også for en to-årig periode.

Bestyrelsen konstituerer sig med en formand, en sekretær og en kasserer og tovholdere på arbejdsopgaver.

Desuden vælges to revisorer for en to-årig periode, ligesom en suppleant for revisor vælges for en to-årig periode.

Hvis flere kandidater stiller op til bestyrelsen eller som revisorer, end der skal vælges, skal afstemningen, såfremt der fremsættes ønske herom, være skriftlig. Kandidater vælges ved simpelt flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede.

§ 10. Bestyrelsesmøder:

Der afholdes bestyrelsesmøde, når formanden eller to bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt. Formanden indkalder til møde med mindst to ugers varsel.

Der træffes afgørelse ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt.

Hvis et bestyrelsesmedlem udebliver fra tre på hinanden følgende bestyrelsesmøder, kan det medføre, at vedkommende træder ud af bestyrelsen, og en suppleant indtræder på den tomme plads.

Sekretæren fører protokol over samtlige møder.

§ 11. Vejfond:

Saltbækvænge Grundejerforening har en vejfond, der omfatter størstedelen af de veje, som ligger inde i området. Vejene giver adgang til de grunde, hvor grundejerne kun kan komme til og fra deres grunde ved at køre på de private fællesveje. Disse grundejere har pligt til at betale til vejfonden.

Følgende veje er ikke omfattet af Vejfonden: Lærkevænget, Kukkervænget, Uglevænget og Fasanvænget.

Vejfondens regnskab føres uden for foreningens ordinære regnskab. Vejfondens midler kan kun bruges til vedligeholdelse af vejene.

En grundejer, der afhænder sin grund, har ingen andel i foreningens midler. Ved salg er køber pligtig til at overtage eventuel gæld til grundejerforeningen, der dog har ret til i stedet at indkræve eventuelle restancer hos sælgeren.

§ 12. Iværksættelse af arbejder:

Budgettet, der fremlægges på den ordinære generalforsamling, forventes at indeholde:

 • Forslag til iværksættelse af arbejder til en given pris baseret på tilbud eller lignende
 • Omkostninger til løbende kontrakter
 • Udgifter til dækning af bestyrelsesmedlemmers udlæg og diæter
 • Øvrige udgifter

Der kan opstå uforudsete situationer, som ikke kan udsættes. Bestyrelsen kan iværksætte sådanne arbejder indenfor en ramme af maksimalt 50.000, – kr. Beløb ud over denne ramme forudsætter vedtagelse på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling.

§13. Badebro:

Fra og med 1. januar 2024 indledes opsparing med henblik på etablering af et fælles ejerskab med Svenstrup Strand Grundejerforening (SSG) af badebro således, at Saltbækvænge Grundejerforening (SVG) indgår i et ligeligt delt ejerskab med SSG af den badebro, der hvert år opstilles ved Svenstrup Strands Grundejerforenings strandareal (Overdrevet).

Badebroen kan anvendes af alle medlemmer af SVG og SSG.

Enhver drifts- eller reparationsomkostningsandel udover op- og nedtagningsomkostninger, der overstiger SVG’s andel (50/50) med 10.000 -, kr. skal besluttes i fællesskab af bestyrelserne i SVG og SSG før igangsættelse. De nærmere vilkår er fastlagt i aftalen med SSG om badebroen.

Den årlige drift og kontakt til eksterne leverandører varetages af SSG.

§ 14. Diæter m.m. til bestyrelsesmedlemmer:

Bestyrelsesarbejdet er ulønnet.

Der ydes refusion for udlæg til konkrete og dokumenterede indkøb.

Bestyrelsesmedlemmerne modtager årligt et beløb til kontorhold.

Transport til møder beregnes efter de til enhver tid gældende regler for statens kørselsgodtgørelse.

§ 15. Tegningsret:

Foreningen tegnes af formanden og ét bestyrelsesmedlem i forening.

§ 16. Regnskabsåret:

Foreningens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december. Regnskabet revideres inden 1. april, og forinden skal regnskabet være sendt ud til revisorerne.

Det reviderede regnskab tilsendes medlemmerne sammen med indkaldelse til ordinær generalforsamling.

§ 17: Grundejernes indbyrdes relationer og hensyntagen:

Der skal generelt tages hensyn til naboer og områdets karakter af stille- og rekreativt område.

Foreningens Ordensregler skal til enhver tid overholdes af alle medlemmer.

Foreningens Ordensregler vedtages på den ordinære generalforsamling.

§ 18: Afvanding:

Saltbækvænge Grundejerforening afvandes via et dræn, der løber i Skov-, Vibe- og Måge- og Gåsevænget. Matriklerne er enkeltvis tilsluttet dette hoveddræn. Hoveddrænet vedligeholdes af grundejerforeningen, men de individuelle sidedræn (fra hoveddræn til grundene) skal vedligeholdes og finansieres af matrikelejeren.

Hvis muligt kan matrikelejere blive tilsluttet hoveddrænet mod at betale den til enhver tid gældende tilslutningsafgift. Ansøgning herom fremsendes til bestyrelsen ledsaget af oplysning fra matrikelejer om, at de fornødne myndighedsgodkendelser foreligger.

§ 19: Skader:

Kommer en grundejer eller nogen i dennes husstand til at forvolde skade på foreningens veje og/eller dræn, kan der blive opkrævet erstatning efter almindelige erstatningsretslige principper.

§ 20. Haveaffaldsordning:

Saltbækvænge Grundejerforening har en haveaffaldsordning, der muliggør afhentning af haveaffald et antal gange i vækstsæsonen.

Haveordningen omfatter udelukkende grundejere, der har betalt kontingent.

Vand i området

Kære Grundejer i Saltbækvænge.   Det har været en af de værste efterår/vinter perioder, som vi har set i Danmark, for hvad angår nedbør. Det er vi bestemt ikke gået…

Læs mere

Dræn

DRÆN I SALTBÆKVÆNGE GRUNDEJERFORENING Det er vigtigt at vores dræn og brønde i grundejerforeningen fungerer efter hensigten. Derfor bliver både hoved- og vejdræn samt brønde spulet hvert år og sandsuget…

Læs mere

Grundvandsstand i ejerforeningen

Kære grundejere Vi er en del plaget af forhøjet grundvandstand i vores område. Det betyder, at en meget stor del af området har problemer med vandstanden på deres grund. Også…

Læs mere

Vedligeholdelse af dræn

Drænet kræver løbende vedligeholdelse. Almindelig vedligeholdelse består i spuling af rør og brønde. Det er i de fleste tilfælde tilstrækkeligt, men må dog gentages hvert år. Det kan forekomme, at…

Læs mere