skip to Main Content

Saltbækvænge Grundejerforening (herefter SVG) driver og vedligeholder et afvandingssystem.

Afvandingssystemet har stor betydning for hele grundejerforeningen, da manglende afvanding vil forårsage oversvømmelse i den nordlige ende af foreningen og dermed oversvømmelse af adgangen til stranden.

Afvandingssystemet består af:

  • 13 brønde på Skovvænget
  • 5 brønde på Vibevænget
  • 3 brønde på Mågevænget
  • 3 brønde på Gåsevænget

Alle brønde er forbundet med et hovedafledningsrør, der har udløb på stranden.

Afvandingssystemet afvander vejkasserne fra Skovvænget 58 ned til Skovvænget 93, Gåsevænget, Vibevænget og Mågevænget.

Grundejerforeningen vedligeholder hovedafvandingssystemet og de i alt 24 brønde. Brøndene inspiceres mindst en gang om året og det kontrolleres, at udløbet ved stranden fungerer. Hvis der observeres tilstopning i en brønd, rekvireres slamsuger og ligeledes spuling, hvis dette er nødvendigt.

Grundejerforeningen sikrer udskiftning af defekte brønddæksler. Omkostninger til vedligehold af hoveddræn og dertil hørende brønde dækkes af det fælles kontingent.

Grundejerforeningen administrerer kort og arkiv over, hvilke grundejere der har betalt tilslutningsafgift, og hvem der er tilsluttet drænet.

Grundejere, der ønsker at tilslutte sig afvandingssystemet, skal først søge tilladelse hos Kalundborg Kommune. (læs mere her https://kalundborg.dk/borger/veje-teknik-og-miljoe/natur/vandloeb-og-soeer/vandloeb), idet afvandingssystemet er reguleret under Vandløbsloven.
Giver Kalundborg Kommune tilladelse til tilslutning, skal grundejeren herefter kontakte og have tilladelse af bestyrelsen i SVG, der for god ordens skyld også skal se kommunens tilladelse.

Grundejere, der har behov for afvanding af egen grund, kan tilslutte sig det eksisterende afvandingssystem.

Hvis en grundejer, der ikke allerede er tilsluttet eller har betalt til det oprindelige system, ønsker at afvande til SVG’s afvandingssystem, skal vedkommende betale svarende til kostprisen ved etablering aktuelt: 15.000,- dkr. Beløbet indbetales til SVG’s kasserer, før en eventuel tilslutning påbegyndes. De 15.000,- dkr. i tilslutningspris dækker omkostninger til forøget vedligehold.

Grundejere, der ønsker at tilslutte sig til afvandingssystemet, skal selv dække omkostning til en eventuel opgradering af SVG’s brønde. Grundejeren skal selv bekoste dræn og eventuelle pumper og brønde på egen grund. Tilslutning til SVG’s brønde skal udføres af autoriseret kloakmester og på forhånd godkendes af bestyrelsen.

Grundejeren skal i forlængelse af tilslutning sørge for egne opdaterede plantegninger. Grundejeren er selv ansvarlig for at vedligeholde og finansiere vedligeholdelse af eget sidedræn.

Vigtigt:

Det er udelukkende naturligt grundvand og spildevand, som er renset igennem et af kommunale myndigheder godkendt renseanlæg, der må føres til hoveddrænet. Det er strengt forbudt at udlede snavset spildevand.
Bestyrelsen

Vand i området

Kære Grundejer i Saltbækvænge.   Det har været en af de værste efterår/vinter perioder, som vi har set i Danmark, for hvad angår nedbør. Det er vi bestemt ikke gået…

Læs mere

Dræn

DRÆN I SALTBÆKVÆNGE GRUNDEJERFORENING Det er vigtigt at vores dræn og brønde i grundejerforeningen fungerer efter hensigten. Derfor bliver både hoved- og vejdræn samt brønde spulet hvert år og sandsuget…

Læs mere

Grundvandsstand i ejerforeningen

Kære grundejere Vi er en del plaget af forhøjet grundvandstand i vores område. Det betyder, at en meget stor del af området har problemer med vandstanden på deres grund. Også…

Læs mere

Vedligeholdelse af dræn

Drænet kræver løbende vedligeholdelse. Almindelig vedligeholdelse består i spuling af rør og brønde. Det er i de fleste tilfælde tilstrækkeligt, men må dog gentages hvert år. Det kan forekomme, at…

Læs mere