skip to Main Content

Saltbækvænge Grundejerforening (herefter SVG) driver og vedligeholder et afvandingssystem der består af:

  • 11 brønde på Skovvænget
  • 5 brønde på Vibevænget
  • 3 brønde på Mågevænget

Alle brønde er forbundet med et hovedafledningsrør til stranden.

Afvandingssystemet afvander vejkasserne fra Skovvænget 57 ned til Skovvænget 93, Gåsevænget, Vibevænget og Mågevænget.

Afvandingssystemet er af interesse for hele grundejerforeningen, da manglende afvanding vil forårsage oversvømmelse i den nordlige ende af foreningen, det vil sige oversvømmelse af adgangen til stranden.

Grundejere der har behov for afvanding af egen grund kan tilslutte sig eksisterende afvandingssystem.
Hvis en grundejer, der ikke allerede er tilsluttet eller har betalt til det oprindelige system, ønsker at afvande til SVG’s afvandingssystem, skal vedkommende betale svarende til kostprisen ved etablering aktuelt: 10.000,- dkr. Beløbet indbetales til SVG’s kasserer før en eventuel tilslutning påbegyndes. De 10.000,- dkr i tilslutningspris dækker omkostninger til forøget vedligehold.

Grundejere der ønsker at tilslutte sig skal selv dække omkostning til en eventuel opgradering af SVG’s brønde. Grundejeren skal selv bekoste dræn og eventuelle pumper og brønde på egen grund. Tilslutning til SVG’s brønde skal udføres af autoriseret kloakmester og godkendes af bestyrelsen. Grundejeren skal i forlængelse af tilslutning sørge for opdaterede egne plantegninger. Grundejeren er selv ansvarlig for at vedligeholde og finansiere vedligeholdelse af eget sidedræn.

Bestyrelsen i SVG er forpligtet til at vedligeholde hovedafvandingssystemet og de i alt 19 brønde. Bestyrelsen inspicerer alle brønde mindst en gang om året og kontrollerer at udløbet ved stranden fungerer. Hvis der observeres tilstopning i en brønd rekvireres slamsuger og ligeledes spuling, hvis dette er nødvendigt. Bestyrelsen udskifter defekte brønddæksler. Omkostninger til vedligehold af hoveddræn og dertil hørende brønde dækkes af det fælles kontingent.

Bestyrelsen administrerer kort og arkiv over hvilke grundejere der har betalt tilslutningsafgift og hvem der er tilsluttet drænet.

Vigtigt:
Det er udelukkende naturligt grundvand og spildevand, som er renset igennem et af kommunale myndigheder godkendt renseanlæg, der må føres til hoveddrænet. Det er strengt forbudt at udlede snavset spildevand.

Bestyrelsen

Sidst redigeret 23. marts 2018

Dræn

DRÆN I SALTBÆKVÆNGE GRUNDEJERFORENING Det er vigtigt at vores dræn og brønde i grundejerforeningen fungerer efter hensigten. Derfor bliver både hoved- og vejdræn samt brønde spulet hvert år og sandsuget…

Læs mere

Grundvandsstand i ejerforeningen

Kære grundejere Vi er en del plaget af forhøjet grundvandstand i vores område. Det betyder, at en meget stor del af området har problemer med vandstanden på deres grund. Også…

Læs mere

Vedligeholdelse af dræn

Drænet kræver løbende vedligeholdelse. Almindelig vedligeholdelse består i spuling af rør og brønde. Det er i de fleste tilfælde tilstrækkeligt, men må dog gentages hvert år. Det kan forekomme, at…

Læs mere