skip to Main Content

Kære grundejer

Vi får en del spørgsmål vedr. vejfond og vedligeholdelse af de private fællesveje. Disse spørgsmål bliver særlig aktuelle i disse år, hvor vejene på den ene side har et halvt århundrede på bagen, og hvor der også har været nogle år med massiv regn, som alt andet lige bidrager til at gøre vejene sårbare.

Det betyder, at de veje som ikke bliver vedligeholdt af vejfonden, i nogle tilfælde begynder at trænge til vedligeholdelse, og enkelte trænger – for nu at sige det lige ud – til at få en ordentlig omgang.

Men hvem skal betale det?

Det korte svar er, at det skal de grundejere som har til- og frakørsel til deres grund fra vejen! Og ikke alene skal grundejerne betale, men man har som grundejer også pligt til at betale til vedligeholdelse af den private fællesvej.

Hvis man vil læse mere om reglerne for vedligeholdelse af private fællesveje, kan man læse en meget overskuelig artikel i Bolius den 9. december 2013 og som vi har fået konkret tilladelse fra Bolius til at bringe et afsnit fra og linke til. Det kan varmt anbefales at læse denne artikel.

”En privat vej er en intern vej på en større ejendom, en indkørsel el.lign. Private fællesveje er veje, der bruges af flere ejendomme og er åbne for offentlig trafik. Grundejere, der har grunde op til en privat fællesvej eller er vejberettigede, er ansvarlige for vejens vedligeholdelse.” Klik på linket for at få adgang til hele artiklen.

Man kan også læse den lov der regulerer dette forhold: ”Bekendtgørelse af lov om private fællesveje af 21. december 2010” med senere ændringer. Loven er dog noget længere og også væsentligt mere kompleks at kaste sig ud i. Hvis du vælger denne løsning, så vær opmærksom på, at det er den gældende lov du sidder og læser.

Vejfond – vejfonde:

I Saltbækvænge Grundejerforening har vi en vejfond, der omfatter de veje, som ligger inde i kolonien, og som giver adgang til de grunde der ligger op til disse veje, og hvor grundejerne derfor kun kan komme til og fra deres grunde ved at køre på de private fællesveje. Disse grundejere har pligt til at betale til vejfonden. I 2020 er bidraget på 175,-kr, som betales sammen med kontingentet senest den 1. maj.

Vedligeholdelsesarbejdet varetages af bestyrelsen og det er en af de opgaver som bestyrelsen bruger kræfter på hvert år. Hvert år går et eller flere bestyrelsesmedlemmer en runde i kolonien og giver vejene et kritisk eftersyn. Det er dyrt at vedligeholde veje, og derfor er det de veje der trænger der får et nyt lag grus, nogle veje næsten hvert år, mens andre kun får med lange mellemrum. Det er forskelligt hvor sårbare vejene er. Forskellene kan føres tilbage til højde- og stigningsforskelle og grundvandets løb. Nogle veje oversvømmes let, mens andre stort set altid er tørre. De våde veje er mest sårbare.

Men vedligeholdelse af koloniens veje er en fællesforpligtelse og finansieres i fællesskab af de grundejere der bidrager til vejfonden.

Nogle veje er ikke omfattet af en vejfond:

De veje der har til- og frakørsel fra Saltbækvej er kun omfattet af vejfonden, hvis grundejerne på disse veje på et tidspunkt i fællesskab har søgt om at blive omfattet af vejfonden og er blevet det.

Men disse veje bliver jo også slidt og i mange tilfælde har de fået lov til at blive så nedslidte, at man ikke længere kan rette op på det blot ved at lægge et lag grus.

Så skal vejen bygges op på ny, og det er en både omstændelig og omkostningstung affære. Men der er ingen anden løsning. Vejen må over tid have den fornødne opmærksomhed og vedligeholdelse.

At der ikke er en vejfond, betyder som tidligere nævnt ikke, at grundejerne ikke har pligt til at vedligeholde vejen – det har de. Men de må organisere og koordinere arbejdet på egen hånd og de må også selv tage initiativ til at grundejerne får truffet de nødvendige beslutninger om hvordan og hvornår vejen skal have den store tur, som den trænger til, og også (!) få indkasseret penge fra de enkelte grundejere. Minimum én af grundejerne må tage teten på denne opgave.

I kan etablere en vejfond – I kan blive en del af den store vejfond:

Man kan dog bede om hjælp fra bestyrelsen til dette arbejde. Konkret må grundejerne beslutte at de vil etablere sig i en vejfond og hvis grundejerne bliver enige om det, vil bestyrelsen på grundejernes anmodning administrere vejfonden og koordinere vedligeholdelsesarbejdet.

Det ændrer dog ikke det forhold, at det stadig er de aktuelle grundejere der skal finansiere vedligeholdelse af deres egen vej!

Men man kan også blive en del af den store vejfond. Hvis man vælger denne løsning, er første skridt at få vejen repareret og om nødvendigt bygget op på ny. Derefter kan en generalforsamling beslutte at optage vejen i den store vejfond, sådan at den vej det drejer sig om fremover bliver en del af det større fælles vedligeholdelsesarbejde. Man må formode at der er en vis stordriftsfordel ved denne løsning.

*

Foreningens vedtægter skriver følgende om vejfond og vedligeholdelse af private fællesveje:

§ 11. Foreningens veje:

Da fælles interesser ikke er sammenlignelige i vejspørgsmål mellem matr.nr. 1 og 2 benævnt v/nord, der har tilkørsel fra byvejen, og matr.nr. 3 ,  4 og 5 benævnt v/syd undtages nævnte parceller for økonomiske forpligtelser overfor hinanden – jf. § 4.  Bestyrelsen har dog pligt til at oprette vejfonde efter anmodning fra “nord” og “syd” individuelt.

§ 12. Vejfonde:

Vejfondene føres uden for foreningens ordinære regnskab og indsættes på selvstændige bankbøger.  Pengene deri kan kun bruges til anlæg og vedligeholdelse af vejene.

En grundejer, der afhænder sin grund, har ingen andel i foreningens midler. Ved salg er køberen pligtig til at overtage eventuel gæld til grundejerforeningen, der dog har ret til i stedet at indkræve eventuelle restancer hos sælgeren.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Hent “Lov om private fællesveje”

Leverandør af grus m.m.

Ved vedligeholdelse af veje samarbejder grundejerforeningen med: Bredahl Kristensen ApS Tørslevvej 35 3630 Jægerspris Telefon: 4756 3400

Læs mere