skip to Main Content

ORDENSREGLEMENT

Saltbækvænge Grundejerforening

Vedtaget på generalforsamlingen 1969.

1.    Der må ikke på ejendommen foretages handlinger eller træffes foranstaltninger, der ved lugt, røg, støj, ubehageligt skue eller på anden måde er til ulempe for de øvrige grundejere.  Grundene skal holdes rente og i ryddelig stand.

2.    Græsslåmaskiner samt andre støjende havemaskiner må kun benyttes i tidsrummet kl. 08:30 til 12.00 samt kl. 15:30 til 18:00, således at der er fred til middagssøvnen, ligesom aftenfreden ikke må spoleres. Søn- og helligdage kun mellem kl. 09:00 og 12:00.

3.    De enkelte grundejere har pligt til renholdelse og vedligeholdelse af det vejareal, der hører til egen grund.  Pålægning af grus samt større vejreparationer påhviler grundejerforeningen.

4.    Såfremt grunde ikke kultiveres, skal vildtvoksende græs og ukrudt afslås mindst 2 gange årligt – første gang inden “Sct. Hans”, anden gang inden 1. september – for at forhindre ukrudtets spredning.

Grunde, der ikke bliver holdt, kan – efter forgæves henstilling fra grundejerforeningens bestyrelse – blive rengjort for grundejerens regning.

5.    Gødninger og andre materialer, som aflægges på vej eller rabat, skal inden to dage anbringes inden for eget skel.  Bestyrelsen kan disponere fra denne regel.

6.    Henkastning af affald i strandkanten er forbudt, ligesom det ikke er tilladt grundejerne at henkaste affald i de på stranden opsatte affaldsposer, da benyttelsen af disse er forbeholdt besøgende på stranden.

7.    Det er en selvfølge, at bestemmelser i gældende love og vedtægter, f.eks. Sundhedsvedtægten, Brand og politiloven, Hegnsloven mv. også gælder for Saltbækvænge Grundejerforening.

8.    Det henstilles til samtlige grundejere, at færdselen i området afvikles i roligt tempo af hensyn til mindreårige børn og foreningens veje, idet enhver grundejer er ansvarlig for skader, som på hans foranledning påføres vejene.