skip to Main Content

Indkaldelse til ordinær generalforsamling.

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Saltbækvænge Grundejerforening

lørdag den 21. maj 2022 kl. 10.00

Generalforsamlingen afholdes på Kalundborg Campingplads, Saltbækvej 88, 4400 Kalundborg.

Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 8. maj 2022. Forslag skal være skriftlige.

 Generalforsamlingens dagsorden jf. foreningens vedtægter.

 Valg af dirigent og referent.

 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
 2. Forelæggelse af årsregnskab med revisors påtegning til godkendelse (se bilag).
 3. Forelæggelse af budget for 2022 til godkendelse (Se bilag nr. 1).

Kontingentforhøjelse 2023:

I forlængelse af beslutningen på generalforsamlingen i 2021 foreslår bestyrelsen, at kontingent til forening og veje i 2023 stiger med 5% til henholdsvis 630 kr. og 210 kr. grundet udviklingen i forbrugerprisindekset.

 1. Valg til bestyrelsen.

På valg er:

  1. Susanne Mohr (villig til genvalg)
  2. Lau Reesen Jensen (villig til genvalg)
  3. Valg af suppleanter til bestyrelsen.  Ingen er på valg
 1. Valg af revisor.

ingen revisor er på valg

valg af suppleant

 1. Indkomne forslag.

Fælles ejerskab af Svenstrup badebro:

Bestyrelsen indstiller, at SVG indgår i et fælles ejerskab af badebroen på Svenstrup Strand (Overdrevet) med Svenstrup Strand Grundejerforening (se bilag)

 1. Eventuelt

Forslag til beslutning på den ordinære generalforsamling må være skriftlige og bestyrelsen i hænde senest den 9. maj 2022.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

Bilag:

Forslag til medejerskab af badebroen på Svenstrup Strand

 Finansieringsmodel i Saltbækvænge Grundejerforening

Det vurderes, at adgangen til og brugen af badebroen på Svenstrup Strand har og også fremover vil have så stor værdi for SVG’s medlemmer, at en fremtidssikring af denne mulighed skal etableres.

Det antages, at den nuværende nye badebro, der er indkøbt af Svenstrup Strand Grundejerforening i 2020 til en pris af 150.000 kr., har en levetid på mindst 15 år (forventeligt 20 år).

Med en årlig prisudvikling på 2% vil en tilsvarende badebro i 2035 koste ca. 200.000 kr., hvoraf SVG skal betale halvdelen.

Det forslås, at det årlige kontingent øges med ca. 30 kr. til sikring af en fremtidig badebro. Beløbet indsættes på en separat opsparingskonto administreret af SVG’s kasserer. Beløbet til badebrosopsparing skal hvis muligt fremgå som en selvstændig opkrævningslinje på den årlige opkrævning som f.eks.:

På generalforsamlingen maj 2022 fastsattes kontingent og vejbidrag, som følger:

 • Foreningskontingent 630 kr. pr. grund
 • Vejbidrag 210 kr. pr. grund
 • Opsparing badebro 30 kr. pr. grund

Betaling skal ske til Danske Bank reg.nr.: 1551 konto-nr.: 4144430.

En årlig opsparing på ca. 30 kr. pr. medlem (217 stk.) er baseret på følgende beregning:

 

  Nuværende badebros levetid Nuværende

Badebros

levetid

Badebro 15 år 20 år
Est. nypris i 2035 (200.000 kr.) 100.000 kr. 110.000 kr.
Samlet årlig opsparing i SVG 6.667 kr. 5.500 kr.
Ekstra årlig betaling pr. grundejer (217 stk.) 31 kr. 25 kr.

Saltbækvænge Grundejerforenings forslag til vedtægter

 • 23

Fra og med 1. januar 2023 indgår Saltbækvænge Grundejerforening (SVG) i et ejerskab med Svenstrup Strand Grundejerforening (SSG) af den badebro, der hvert år opstilles ved Svenstrup Strands Grundejerforenings strandareal (Overdrevet).

Badebroen kan anvendes af alle medlemmer af SVG og SSG i perioden 1.maj til 1. september.

Det fælles ejerskab betyder følgende for SVG:

 • Fra og 1. januar 2023 til og med 31. december 2034 afholdes alle drifts- og reparationsomkostninger ligeligt (50/50%) mellem SSG og SVG.
 • Fra og med 1. januar 2035 afholdes alle drifts-, reparations- og reetableringsomkostninger ligeligt (50/50%) mellem SSG og SVG.
 • Fra og med maj 2023 hensætter SVG årligt et beløb pr. grundejerforeningsmedlem med henblik på at opbygge reetableringskapital til evt. indkøb af ny badebro. Beløbet fastsættes på den årlige generalforsamling
 • Den årlige reetableringskapital indsættes på selvstændig bankkonto. Denne kapital kan ikke anvendes til andre udgifter end en ny badebro.

Ejerskabet af badebroen er pr. 1. januar 2023 ligeligt fordelt med 50% ejerskab til hver af de to grundejerforeninger.

Alle drifts- og reparationsomkostninger skal før igangsættelse besluttes i fællesskab af bestyrelserne i SVG og SSG.

Den årlige drift og kontakt til eksterne leverandører varetages af SSG.