skip to Main Content

Kære alle

Som foreslået på generalforsamlingen kommer hermed en lille genopfriskning af nogle af de emner, som påkalder sig opmærksomhed hvert forår og sommer.

Slå- og maskinetider:

Fra bestyrelsens side håber vi, at alle grundejere i området – såvel medlemmer som ikke-medlemmer – vil følge de tider, der har været gældende i området i årtier. Det gavner os alle sammen og er en væsentlig del af et godt naboskab🙂

Plæneklippere og andre støjende havemaskiner må kun benyttes i tidsrummet:

Hverdage:                        kl. 08.30 til 12.00 samt kl. 15.30 til 18.00
Søn- og helligdag:          kl. 09.00 til 12.00.

Haveaffaldsordning.

Følgende afhentningsdage pt. er aftalt med CL Skov- og Haveservice:

 • 5. april
 • 3. maj
 • 7. juni
 • 2. august
 • 6. september
 • 25. oktober

Der kan forekomme datoer, som CL Skov-og Haveservice af uforudsete årsager må ændre, hvorfor CL Skov-og Haveservice efter egen beslutning finder en anden afhentningsdag.

Reglerne for haveaffaldsordningen finder I her:

https://saltbaekvaenge.dk/haveaffaldsordning

Beskæring og parkering.

 Igen gøres opmærksom på vigtigheden af, at vi alle husker at beskære træer og buske ud mod veje, stier og fællesarealer, så vi ikke får grene i hovedet på gåturen og kan se rundt i svingene, når vi kommer kørende i bil.

Husk, at det er hver enkelt grundejers pligt at sikre, at beplantningen fra egen grund ikke vokser ud over veje, stier og fællesareal.

Er man i tvivl om noget, kan man med fordel læse Beskæringsvejledningen her:

https://saltbaekvaenge.dk/beskaeringsvejledning/

I sager, hvor der måtte være uenighed blandt naboer om grene, skel, hække etc. henvises til Foreningen af Hegnsyn i Danmark

https://www.hegnsyn.dk/

samt ikke mindst foreningens piece:

https://www.hegnsyn.dk/images/pdf/naboskab.pdf

Endelig henstiller vi til, at man parkerer sin bil(er) på egen grund og ikke på fællesareal foran matriklen.

Kontingentbetaling.

Ultimo maj mangler næsten 20% af foreningens medlemmer desværre stadig at betale kontingent for 2022. Det må kunne gøres bedre!

Vi opfordrer til, at også de sidste får indbetalt hurtigst muligt.

God sommer☀️

————————————————————————————————————————–

 

Saltbækvænge Grundejerforening – Bestyrelsesberetning maj 2022.

Jeg vil gerne starte med at sige tak til alle bestyrelsesmedlemmer, revisorer og hjælpere for deres indsats i det forløbne år. Alle som én lægger et stort arbejde i foreningen på hver deres område – og på hver deres facon.

Uden denne indsats, ingen grundejerforening!

Og nu til selve beretningen.

Lidt generelt.

Foreningen har 217 medlemmer, betalingsvilligheden er god og vi bruger færre penge på advokatbistand. Alt i alt er økonomien i en fornuftig stand.

Desværre mangler vi e-mailadresser på hvert femte medlem (44 medlemmer=20%). For at sænke portoomkostningerne håber vi, at I, som mangler at oplyse, vil oplyse os om jeres e-mailadresse. Manuel håndtering er dyrt, tidskrævende og besværligt.

Bestyrelsen har i årets løb afholdt fire bestyrelsesmøder og en del ad-hoc møder forskellige bestyrelsesmedlemmer imellem.

Der er udsendt to nyhedsbreve i årets løb.

Hjemmeside og IT.

 Der er løbende blevet ryddet op på hjemmesiden og en del reviderede tekster er lagt op. Kontaktformularen er nu én fælles e-mailadresse og efter lidt indkørings-problemer, ser alle bestyrelsesmedlemmer nu alle indsendte e-mails, hvilket sikrer medlemsbesvarelse.

Der er også etableret et Google Drev, hvor alle kontrakter, referater, myndigheds-sager etc. gemmes, så alle nuværende og fremtidige bestyrelsesmedlemmer har nem adgang til historikken.

Desuden er gamle domæner/hjemmesider opsagt, så på den konto er sparet lidt penge.

Facebook.

 Grundejerforeningen opererer med to Facebook grupper, da en del medlemmer ikke har ønsket at sammenblande informationer med salgsbudskaber:

På siden ”Saltbækvænge Grundejerforening” lægges foreningsrelevante informationer op. Pt. er der 190 medlemmer i gruppen.

Til køb og salg af forbrugsgenstande er siden ”Saltbæk og Svenstrup KØB, SALG & GRATIS” oprettet. Pt. er der 107 medlemmer i gruppen

Begge Facebook grupper bruges flittig.

Dræn.

Hoveddrænet (afvandingssystemet) tjekkes løbende og har fungeret fint igennem det forløbne år. Det har kun været nødvendigt at få spulet drænet på Mågevænget.

Bestyrelsen har i lyset af de øgede klimabestemte vandmængder set på, hvad det vil koste at udvide drænet til hele foreningens området. Et groft estimat er en samlet udgift på 1,5 – 2,0 mio. kr., hvorfor bestyrelsen pt. ikke anser det for en realistisk mulighed.

Ved et par vandbrud i området er Kalundborg Forsyning blevet kontaktet såvel mundtligt som skriftligt, og Kalundborg Forsyning er med forskellig hastighed og indstilling kommet for at udbedre skaden.

På Skovvænget har 7 grundejere etableret sidedræn og brønde og er blevet tilsluttet hoveddrænet.

I den forbindelse gøres igen opmærksom på, at grundejere, der ønsker at tilslutte sig hoveddrænet, først skal søge tilladelse hos Kalundborg Kommune, da afvandingssystemet er reguleret under Vandløbsloven. Giver Kalundborg Kommune tilladelse til tilslutning, skal grundejeren herefter kontakte og have tilladelse af bestyrelsen i SVG, der for god ordens skyld også skal se kommunens tilladelse.

Veje.

Sidste år blev der afskrabet og herefter lagt 70 tons vejgrus på den sydlige del af Skovvænget samt Gåsevænget. Desuden blev der udlagt 19 tons 0/18 grus ud i 10 bunker rundt om i området, så alle med en skovl eller spade kunne hjælpe med at lappe huller i vejene.

På en inspektionstur primo april 2022 kunne bestyrelsen med glæde konstatere, at på flere vejstykker har grundejere været rigtig gode til at hjælpe med at udbedre vejene. Vi håber, at denne aktivitet smitter til hele foreningens område🙂

På samme inspektionstur kunne det konstateres, at vejene generelt er i en fornuftig stand. Selvfølgelig er der en række vejstykker, der kræver udbedring. Disse steder er noteret og pt. afventes leverandørens tilbud på alle udbedringerne, herunder at gøre vejbumpene på Skovvænget dybere, så hastigheden sænkes. Desuden vil et par pæle blive udskiftet efter påkørsel.

På sidste års generalforsamling blev det forslået at opsætte flere vejbump på Skovvænget. Vejbump til grusveje (som de eksisterende) koster ca. 35-40.000 kr., hvilket der ikke er økonomi til.

Bestyrelsen har løbende fået henvendelser om, at mange kører for stærkt, hvorfor vi atter må opfordre alle til at køre hensynsfuldt og lovligt.

Bestyrelser har også løbende fået henvendelser om parkering på fællesarealerne og gør hermed igen opmærksom på, at vejrabatten er fællesareal og ikke til fast parkering eller længerevarende opholdssted for affald mv. Parkering bør foregå på egen grund, ikke fællesarealet.

Trafikforhold.

Der køres for stærkt i vores område og de gældende hastighedsgrænser er for høje.

Derfor kontaktede vi i juli 2021 Kalundborg Kommune for at få nedsat hastighedsgrænserne i og omkring Saltbæk med forslag om, at:

 • Der fastsættes en maksimal fartgrænse på 60 km/t på strækningen fra Kalundborg udenfor bebygget område indtil Kalundborg Campingplads.
 • Fartgrænsen gennem Brokkebjerg og Illerup nedsættes til 40 km/t.
 • Fartgrænsen fra campingpladsen og hele vejen til den offentlig strand fastsættes til 40 km/t suppleret med forbedret skiltning
 • Der etableres en cykelsti fra Kalundborg til Saltbæk/Svenstrup.

Kommunen svarede, at henvendelsen vil indgå i Teknisk Udvalgs arbejde med trafiksikkerhed. Pt. har vi ikke hørt nærmere og vil følge op på sagen.

Haveordning og beskæring.

Der er igen indgået en aftale med CL Skov- og Haveservice om afhentning af haveaffald seks gange.

Som der løbende er gjort opmærksom på i nyhedsbrevene, skal hver grundejer sørge for, at beplantning fra egen grund ikke vokser ud over veje, stier og fællesareal. En del steder ses det, at matriklernes beplantning så at sige æder sig ind på fællesarealer, hvilket ikke er acceptabelt.

Badebro på Svenstrup Strand.

 Der har været afholdt møder med formand og kasserer fra Svenstrup Strand Grundejerforening vedrørende en model for Saltbækvænge Grundejerforenings eventuelle medejerskab af badebroen.

Bestyrelsen forslår som følge heraf, at Saltbækvænge Grundejerforening indgår i et ejerskab af badebroen på Svenstrup Strand. Forslaget behandles under generalforsamlingens punkt 8.

På generalforsamlingen i 2021 blev af en grundejer foreslået, at bådpladser for medlemmer af Saltbækvænge Grundejerforening på Svenstrup Strand blev forsøgt forhandlet ind i en evt. aftale. Dette er desværre ikke lykkes, da Svenstrup Strand konsekvent ikke ønsker flere både og mere trafik på Svenstrup Strandvej.

Der er etableret et godt forhold til Svenstrup Strand Grundejerforening, og foreningerne kan fremstå samlet i en række sager.

Projekt Saltbæk Strand.

 Raklev og Omegns Lokalråd (ROL) har endnu ikke ansøgt om dispensation hos Kystdirektoratet vedrørende opførsel af shelters på Saltbæk Strand. Vi har otte gange søgt om aktindsigt i Kystdirektoratet for at følge sagen.

I Landdistriktsudvalget i Kalundborg Kommune har ROL’s projekt sammen med tre andre projekter status af ”afventende projekter”.

Affaldsøer.

 I marts var vi i en konstruktiv dialog med Jonas Anhøj Henriksen (kommunal-bestyrelsesmedlem i Landliggerudvalget), idet Teknik- og Miljøudvalget grundet ny affaldsordning har besluttet at nedlægge affaldsøen på parkeringspladsen for enden af Saltbækvej.

Vi fremførte følgende synspunkter, som oven:

 • flere glaskuber i området
 • flere brugbare affaldsbeholdere på parkeringspladsen (nudging til brug heraf).
 • en beholder til bioaffald på parkeringspladsen

Kommunen er i gang med at se på, hvor der måtte være behov for glaskuber, da glas ikke er omfattet af den kommende affaldsordning.

Vedtægter og ordensregler.

I forbindelse med denne generalforsamling har vi, nok igen, konstateret, at både vedtægter og ordensregler trænger til en gennemgang og opdatering til nutidige forhold og sprog. Vi har desværre ikke kunne nå at gøre dette færdigt til indeværende generalforsamling, hvorfor nye forslag hertil vil blive præsenteret på næste generalforsamling.