skip to Main Content

Referat af generalforsamling I Saltbækvænge Grundejerforening,

 lørdag den 15. maj 2021.

 

Dagsordenen

 1. Valg af dirigent og referent

 

Bestyrelsen forslog Theo Rabenberg som dirigent, hvilket blev vedtaget.

Ingen meldte sig til hvervet som referent, hvorfor bestyrelsen påtog sig opgaven, hvilket blev vedtaget.

 

 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

 

Projekt Saltbæk Strand

”Raklev og Omegns Lokalråd” har søgt finansiering til et projekt på Saltbæk Strand via kommunens ”Få det fikset pulje”. Projektet omhandler etablering af handicapvenlige toiletforhold, flere borde/bænke, bålhytte og to shelters. En badebro er ikke en del af projektet, som oplyst i en underskriftsindsamling (172 underskrifter). Bestyrelsen har flere gang søgt aktindsigt i de senere måneder.

 

Mange medlemmer deltaget i projektdialogen på Facebook. For bestyrelsen er det vigtigt at få høre grundejernes holdninger

 

Bestyrelsens holdning, der er bakket op om på Facebook, er:

 • En øget trafik i et forvejen meget besøgt område vil belaste naturen i et ødelæggende omfang.
 • En bålhytte, shelters og bålsteder (nudging) anses for direkte brandfarlige og vil desuden øge risikoen for endnu mere affald, larm og naturbelastning.
 • Der er intet behov for at etablere et Tingsted.
 • Vi er positive overfor en opgradering af toiletfaciliteterne og bænke.

 

Saltbækvænge Grundejerforening og Svenstrupstrand Grundejerforening har i fællesskab sendt et brev til Landdistriktsudvalget, der forventelig skal tage stilling til et revideret projekts økonomi den 27. maj.

 

Spørgsmål: Hvor har underskriftindsamlingen om projektet på stranden foregået?  

Svar: De fire, der har underskrevet i Saltbæk, er alle fastboende.

 

Fibernet

Der har været en meget stor tilslutning til at få fibernet. Stor og kreativ indsats fra mange beboeres side. Fibia forventer tilkobling til router færdig medio juni.

 

Facebook

Facebook-gruppen får stadig flere medlemmer og bruges til nabohjælp etc. Men Facebook-gruppen er ikke en markedsplads, hvor man køber og sælger. Respekter venligst dette.

Man skal oprettes som bruger og Facebook gruppen er kun for medlemmer af grundejerforeningen, hvorfor en snarlig oprydning er på trapperne.

 

Hjemmeside:

Her lægger bestyrelsen nyheder, informationer op og beklager, at en opdatering af de på 2019 generalforsamlingen vedtagne vedtægter ikke realiseret endnu.

 

Haveaffaldsordning

Haveaffaldsordningen er fornyet og fortsætter i 2021 efter de samme retningslinjer som sidste år. 

 

Kontingent og vejbidrag

Grundet årlige omkostnings-/prisstigninger forslår bestyrelsen, at kontingentet for 2022 stiger til 600 kr. og vejbidrag til 200 kr.

 

Privatadresser

Ifølge vedtægterne er grundejerens ansvar, at bestyrelsen ved, hvor han eller hun bor, og at bestyrelsen har kontaktinformation.  Husk at giv bestyrelsen disse oplysninger.

Igen i år opfordrer vi til, at man opgiver sin e-mailadresse. Det sparer foreningen for høje portoomkostninger.

 

Dræn og veje

Det er er vigtigt, at grundejere med dræn på egen grund sørger for at vedligeholde disse dræn, så der er fri adgang til, at vandet kan afledes til vores fælles brønde. Tilladelse til tilslutning til foreningens dræn/brønde skal gives af bestyrelsen.

I år er hoved- og vejdræn samt brønde spulet og sandsuget.

Nogle veje er ved at være meget slidte og skal have mere opmærksomhed end blot den sædvanlige opfyldning af huller og trænger til en ekstra indsats. Der er lagt enkelte bunker ud med perlesten til at fylde i hullerne i vejen. Her er det til alles fordel, hvis man giver et nap med en trillebør og skovl.

 

Samarbejde med Svenstrupstrand Grundejerforening , badebro og veje

Beløbet til for at benytte Svenstrupstrand’s badebro er forhøjet, så vi betaler 50% af omkostningerne til op- og nedtagning. Svenstrupstrand ønsker også deling af årlige reparationsomkostninger samt fælles ejerskab på længere sigt, hvilket der stadig er dialog om.

 

Spørgsmål: Er de 8800 kr. halvdelen af omkostningen af badebroen?

Svar: Det er halvdelen af de årlige omkostninger for op- og nedtagning af badebroen.

 

Parkering i området

Der har været flere henvendelser til bestyrelsen om, at der ikke bør parkeres i rabatten. Parkering skal foregå på egen grund. Dette bør overholdes af alle.

 

Godt naboskab

Et godt naboskab i det daglige kan forebygge konflikter. Derfor er det ofte en god idé at inddrage naboerne i planer, der evt. larmer.

Bestyrelsen henstiller desuden til, at vi alle både på skrift og i tale holder en sorber og fornuftigt tone. Uenigheder kan forekomme, men netop derfor skal vi tales ordentlig til hinanden – direkte og på sociale medier.

 

 1. Forelæggelse af årsregnskab med revisors påtegning til godkendelse

 

Årsregnskab 2020 blev godkendt.

 

Spørgsmål: Hvor mange medlemmer er der i grundejerforeningen?

Svar: Der er 217 medlemmer dags dato.

 

Spørgsmål: Hvor mange e-mailadresser er kommet ind fra medlemmerne?

Svar: Der mangler e-mailadresser fra ca. 30 medlemmer.

 

 1. Forelæggelse af budget for det kommende år til godkendelse

 

Budget 2021 blev vedtaget.

Udgiftsbenævnelsen ”Dræn og kloak” ændres til ”Dræn”.

 

Forslag fra bestyrelsen:

 1. Kontingentforhøjelse 600 kr. og veje 200 kr.

Blev vedtaget

 

 1. Bestyrelsen foreslår at kontingent og veje stiger i henhold til forbrugerprisindekset. Det betyder ved en stigning på 0,5 -1,0 % som det har været i de seneste år en stigning på +3-6 kr. ved kontingent på 600 kr. Stigningen vil udgøre en ”flad femmer” i inflationssvage år som disse (med mindre der er store udgiftsposter, der ændrer sig). Ved større udgiftsposter forelægges det generalforsamlingen.

Blev vedtaget

 

 1. Godkendelse af regnskab 2019

 

Regnskab blev godkendt.

 

 1. Valg til bestyrelsen. Der skal vælges 2 bestyrelsesmedlemmer alternativt 3. På valg er:

 

Michael Jørgensen blev genvalgt

 

Som nye bestyrelsesmedlemmer blev Michael Jensen (Rågevænget 5), Theo Rabenberg (Skovvænget 58) og Brian Rasmussen (Kukkervænget 6) valgt.

 

 1. Valg af suppleanter. Der skal vælges to alternativt 3.

 

Som suppleanter blev Malene Mohr (Skovvænget 26) og Johnny Bent Mortensen (Skovvænget 80) valgt.

 

 1. Valg af revisor. På valg er:

 

Arne Steen Jacobsen blev genvalgt

Kim Riisager blev genvalgt

 

 1. Projekt Saltbæk Strand

 

Landdistriktsudvalget skal behandle bevilling af økonomiske midler til evt. revideret projekt den 27. maj. Hvorvidt revideret projekt er indsendt, vides pt. ikke.

Hvis midler bevilliges, skal projektet gives dispensation i Kystdirektoratet og gives denne, starter den kommunale myndighedsbehandling, herunder nabohøring.

 

Kommentarer fra fremmødte:

 • Når forslaget skal i høring skal vi være stærkt til stede. 
 • Kunne bringes op på Landliggerudvalget.
 • Vi skal som forening huske på og respektere at der er tale om en offentlig strand

 

Spørgsmål: Hvornår kommer projektet i Høring?

Svar: Hvis projektet til de økonomiske mider i Landdistriktsudvalget, skal ROL søge om dispensation i Kystdirektoratet. Gives dispensationen starter den kommunale myndighedsbehandling inkl. høring. Samlede tidshorisont er ukendt.

 

 1. Eventuelt

 

Følgende blev nævnt som emner bestyrelsen kan se på:

 

 • Flere fartdæmpende initiativer på Skovvænget
 • Søgbarhed på hjemmesiden ”kontingent” og ”slå tider”
 • Katte bør tagges
 • Vejarbejdsdag bør adviseres
 • Sten til afgrænsning af parkeringsplads
 • Opfordring til samarbejde med Svenstrupstrand om brug af Svenstrupsstrands bådplads/bådrampe i forlængelse af samarbejdet om badebroen