skip to Main Content

Beretning: GF 2019

Af hensyn til de grundejere der ikke kunne være med til generalforsamlingen den 11. maj 2019, giver bestyrelsen herved også en skriftlig beretning.

På den ene side er det svært at aflægge en beretning for det år der er gået uden at gentage meget af det, I allerede ved, hvis I har læst selvfølgelig og kan huske de to nyhedsbreve der er udsendt.

Men vi vil alligevel forsøge at give en bred orientering om det arbejde som bestyrelsen harværet optaget af i årets løb.

Arbejdsfordeling:         

Det år der er gået siden sidste generalforsamling har været et godt arbejdsår. Måske er det naturligt, at det første år med en ny formand er et år, hvor man føler sig lidt frem og lærer hinanden og opgaverne at kende og det følgende år, kan man så tage fat. Det er i hvert fald sådan det er gået i år.

Generelt konstituerede vi os på det første møde med en regulær arbejdsfordeling. Sådan en arbejdsfordeling er udtryk for hvad man gerne vil og håber på, men først bag efter ved man, om forhåbningerne blev indfriet – om præmisserne holdt.

Men det vi planlagde, var en arbejdsfordeling hvor:

  • Lau har været ansvarlig for dræn og brønde
  • Frank har været tovholder på vejene
  • Michael har repræsenteret grundejerforeningen i Landliggerudvalget og været formand for Område 6
  • Susanne var og er foreningens kasserer
  • Per blev sekretær
  • Susan har været formand for foreningen

De ressourcepersoner der ikke er nævnt, er vores to revisorer Arne og Kim, som ansvarligt en aften i januar mødte op i Saltbæk for at gennemgå hver et bilag og kontrollere at der stod det der skulle stå på kontoen, og endelig Niels der i løbet af sommeren formelt trådte ind i bestyrelsen og derved hjalp os over et svært punkt i forbindelse med banken.

Tak til alle bestyrelsesmedlemmer og øvrige ressourcepersoner for ansvarlighed, engagement og beredvillighed.

Som nævnt er en arbejdsfordeling udtryk for et håb. Desværre kan håb skuffes og denne bestyrelse har måttet sande at god vilje og forhåbninger ikke altid slår til, fordi sygdom, travlhed og mange andre forhold spiller en rolle, når man skal løfte de forpligtelser man har påtaget sig. Det viste sig at Per kun kunne deltage i det første bestyrelsesmøde og hans opgaver måtte derfor fordeles til den øvrige bestyrelse. På den måde gik det til, at Michael måtte skrive referater, Lau blev facebook-administrator og Susan hjemmeside-administrator.

Status på nye og løbende opgaver:

Facebook:
Det skulle nok lige nævnes et par gange at foreningen havde fået en facebook-konto, før medlemmerne blev fortrolige med den nye kommunikationskanal. Men det går godt, og i skrivende stund har 42 grundejere tilmeldt sig.

En facebook-konto kan nemt sande til i oplæg man ikke ønsker at lægge platform til, og derfor er det nødvendigt at administratoren løbende følger debatten dels for at godkende nye medlemmer og også for at slette eventuelle uønskede indlæg. Det sidste har der heldigvis ikke været behov for, for de der bidrager med indlæg har alle skrevet i en fordragelig – ja faktisk hyggelig tone.

Hjemmeside:
Vi har fået en ny hjemmeside. Vi havde en hjemmeside i forvejen, men den var desværre behæftet med fejl og derfor besluttede vi i løbet af efteråret, at vi havde haft så meget forgæves arbejde med den gamle hjemmeside, at vi ville starte forfra med en ny. Det var et råd vi fik fra dels en lærer der underviste på et kursus i hjemmesider, men det blev bekræftet flere gange af mennesker der havde lidt forstand på det, så derfor traf vi endelig den beslutning.  

Ingen i den siddende bestyrelse har forudsætninger for at definere en hjemmeside og vi besluttede derfor at købe os til denne service. Det er der blevet en – hvis vi selv skal sige det – rigtig pæn hjemmeside ud af.

En hjemmeside skal vedligeholdes og administreres, hvis den skal have nogen relevans. Det man kan læse på hjemmesiden skal være aktuelt og vedkommende og gammelt ikke længere relevant stof må løbende luges ud. Det betyder, at der skal være en der opsnuser relevant stof, skriver det ned og lægger det ind på hjemmesiden. Hvis man ikke gør det, bliver hjemmesiden kedelig og uinteressant. Det er administratorens opgave.

Det kræver lidt indsigt at være hjemmesideadministrator, og hvis man ikke har en i bestyrelsen der kan og vil påtage sig opgaven, kan man blive nødt til at skulle betale sig fra det. Opgaven kan formentlig varetages af en IT-nørd, en student eller lignende, som vil lave det som et bijob – en ekstraindkomst og derfor billigt, dog næppe gratis. Indtil videre er det lykkedes at varetage opgaven i bestyrelsen, men den tanke at man en dag kan blive nødt til at betale sig fra det er herved lanceret.

Undervejs har vi drøftet om man overhovedet behøver at have en hjemmeside, men vurderingen er, at det er man. Hjemmesiden tilgås af mange der ikke i forvejen er grundejere her, blandt andet ejendomsmæglere og potentielle nye grundejere, og det er derfor helt essentielt at en forening som vores har en hjemmeside.

Vejene:
At vedligeholde vejene er en løbende opgave – de kan aldrig ligge over bare ét år uden at nogle af dem vil lide betydelig skade. Men også på dette område er det lykkedes at give den en ekstra tand på trods af at året begyndte med sygdom i bestyrelsen.

Arbejdet med vejene indebærer også at være vej-ambassadør. Det vil sige at opmuntre og motivere de øvrige grundejere til at hjælpe med at fylde huller i vejene. Hvis man er hurtig og omhyggelig med reparation af huller, kan man skåne vejene meget. Nogle huller der hurtigt gendannes, kan med fordel repareres på den måde at man graver yderligere ud, lægger en bund af sten og først derefter fylder op med grus. Vejenes levetid kan forlænges, hvis man følger disse råd. Man slipper dog ikke for hvert år at bestille et læs grus.

Der skal lyde en stor tak til de grundejere, der i årets løb har hjulpet til at vedligeholde vejene.

Skovvænget:
Foreningens gennemgående vej: Skovvænget har fået en ansigtsløftning. Sikkerheden er blevet pudset af i form af at markeringsstenene er blevet malet hvide, og der er opsat nye stolper med reflekser ved alle bump i det håb, at trafikanter bliver opmærksomme på at der er et bump, og derved får en erindring om at sætte farten ned.

Når vi nu var i gang valgte vi at følge op på nogle henvendelser flere af os havde fået i tidens løb, om at skiltningen var svær at forstå. Vi besluttede derfor at få nogle nye skilte, der tydeligere viste, hvad man kunne vente sig, hvis man gik til højre og hvad man kunne vente sig hvis man gik til venstre, uanset hvilken indkørsel man kom ad. Der er mange der har tilkendegivet overfor os at de nye skilte er meget lettere at forstå end de gamle og at man derfor er glade for dem. Man bliver jo hele tiden klogere, og navnlig i bagklogskabens klare lys, kunne man måske nok have ønsket sig at de nye skilte havde været en anelse større, men det kunne vi først se, da de var sat op. Når de engang skal fornys, kan man overveje at vælge nogle der er en tand større.

Arbejdet med maling af sten, stolper og skilte er blevet udført for udgifter der er meget små i forhold til hvad vi har fået, og det har udelukkende kunnet lade sig gøre, fordi Lau i et samarbejde med to grundejere – Stefan og Ole – har taget en ordentlig tørn. Det har de gjort uden at få noget honorar, ikke en gang en kop kaffe på foreningens regning, og det er meget godt gået af dem. Tak for det. Fremadrettet vil det være tovholderen, der følger op på om der er behov for fornyelser, reparation og lignende med såvel vejsten, som stolper og skilte.

Afvandingsanlæg:
Afvandingsanlægget er blevet gennemgået og spulet i begyndelsen af maj måned. På Skovvænget er der spulet fra brønd 2 til brønd 7. Mellem to brønde: brønd 2 og 3 var drænet stoppet af rødder der måtte skæres fri med en rodskærer. På Vibevænget var der meget slam i hoveddrænet og vejdrænet mellem brønd 14 og brønd 15 er totalt stoppet – formentlig af en stor trærod. Der er ikke blevet skabt passage i år, fordi der er kommet god gennemstrømning i hoveddrænet, men på sigt skal vejdrænet også have noget vedligeholdelse. Endelig var der en stor vildrose på Gåsevænget, vildrosen var meget sej, og skønt der blev arbejdet med den i fire timer, må den også håndteres fra overfladen.

Landliggerudvalg:
Der har været afholdt to møder i Område 6 og et almindeligt møde samt et stormøde i Landliggerudvalget. Emner til drøftelse har blandt andet været Kattegatforbindelsen, en ny affaldsordning, Blå Flag- og Badepunkt-ordningerne, Havmøllepark i Jammerland Bugt og endelig gravetilladelser. Du kan læse meget mere om Landliggerudvalget på foreningens hjemmeside på https://saltbaekvaenge.dk, ligesom Landliggerudvalgets referater og dagsordenener kan læses på:
https://www.kalundborg.dk/Politik/Udvalg_r%C3%A5d_og_n%C3%A6vn.aspx

Rampelav:
Rampen ved den kommunale strand for enden af Saltbækvej blev med kommunens tilladelse i sin tid etableret på et privat initiativ og for private midler. Rampen er ikke som sådan foreningens ansvar, men foreningens kasserer har indvilliget i at være kasserer for rampelavet, der består af de mennesker der bruger den og bidrager til dens vedligeholdelse. De brugere der står som ankerpersoner vedrørende rampen er Frank og Lau. Men man skal være opmærksom på at Frank og Lau ikke har karakter af hverken formænd for rampelavet eller har et ansvar for rampen der ligger udover hvad andre brugere af rampen har.

Administration og bogholderi:
Det har været et stort arbejde at vedligeholde og opdatere medlemskartoteket, og der har været hårdt brug for opdaterede medlemsoplysninger, for ved årets udgang havde et stort antal grundejere stadig ikke betalt kontingent og/eller vejbidrag. Nogle grundejere er blevet rykket i flere omgange og endelig måtte et antal sager overdrages til et advokatkontor med henblik på at inddrive kontingent og vejbidrag ved fogedens hjælp. Heldigvis førte dette til at de fleste indbetalte hvad de skyldte. Kun to grundejere var tilbage, hvoraf den ene er en almindelig fogedsag, den anden udtager vi stævning mod. Det sidste er ualmindeligt hårdt, for medlemmerne er jo netop medlemmer, hvis interesser bestyrelsen er sat i verden for at beskytte. Bestyrelsen har dog vurderet, at vi er nødt til at vide hvilken alvor man kan tillægge den tinglyste medlemspligt. Dette vil I naturligvis høre mere om senere.

Foruden det løbende arbejde med økonomien er der skrevet to nyhedsbreve samt et relativt stort antal breve til grundejere som svar på grundejernes henvendelser samt til naboforeninger.

Dette var ordene – vi havde en god generalforsamling med et efter vores begreber meget stort fremmøde – tak for det og tak for en god generalforsamling.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen