skip to Main Content

Saltbækvænge Grundejerforening

 

Referat af generalforsamling i Saltbækvænge Grundejerforening.

Lørdag den 20. maj 2023 på Saltbæk Campingplads.

Dagsordenen

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
 3. Forelæggelse af årsregnskab for 2022 med revisors påtegning til godkendelse (vedlagt indkaldelse).
 4. Forelæggelse af budget for 2023 til godkendelse (vedlagt indkaldelse).

Kontingentforhøjelse 2024:

I forlængelse af beslutningen på generalforsamlingen i 2021 foreslår

bestyrelsen, at kontingent til forening og veje i 2024 stiger med 5% til

henholdsvis 660 kr. og 220 kr. grundet udviklingen i forbrugerprisindekset.

Hertil kommer opsparing (35 kr.) til Svenstrup badebro ved aftaleindgåelse.

 1. Valg til bestyrelsen.

På valg er:

 1. Michael Jensen
 2. Theo Rabenberg
 3. Michael Jørgensen
 4. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
 5. Valg af revisor.

På valg er:

 1. Kim Risager
 2. Arne Steen Jacobsen
 3. Bente Lund Larsen
 4. Indkomne forslag.

Nye Vedtægter og Ordensregler:

Som besluttet på generalforsamlingen i 2022 har bestyrelsen revideret

foreningens Vedtægter og Ordensregler (vedlagt indkaldelse).

Bestyrelsen indstiller forslaget til vedtagelse.

 1. Eventuelt

Referat

Formanden bød velkommen til foreningens medlemmer.

Ad 1. Valg af dirigent og referent.

Theo Rabenberg blev valgt som dirigent og Kim Risager blev valgt som referent.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, indvarslet og dermed beslutningsdygtig.

Ad 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

Formanden fremlagde årets beretning.

Hovedpunkter fra beretningen:

 • Der har det seneste år været flere nabokonflikter. Det er ikke bestyrelsens opgave at mægle i disse konflikter og der opfordres i stedet til fredelig dialog.
 • Foreningens Vedtægter og Ordensregler er blevet revideret. Blandt andet er der i vedtægterne oprettet en §13 der omhandler aftalegrundlaget for etablering af fælles ejerskab af badebroen, med Svenstrup Strand Grundejerforening.
 • Foreningens hjemmeside er blevet opdateret. Facebook grupperne, tilknyttet foreningen, benyttes flittigt.
 • Det fælles dræn har fungeret fint hen over året. Hvis grundejere ønsker at tilslutte sig det fælles dræn: husk at melde dette til kommunen og bestyrelsen.
 • Senere på året udlægges der grusbunker der kan benyttes til at lappe huller i vejene. Der opfordres til at grundejerne selv reparerer de værste huller.
 • Vejbumpene udbedres senere på året.
 • Bestyrelsen henstiller til at fælles arealer/rabatter ikke benyttes til parkering og langtidsplacering af affald og byggematerialer.
 • Skov og Haveservice forsætter med at hente haveaffald 6 gange om året.
 • Der opfordres til at grundejerne beskærer træer og buske, ved stier/veje, op imod egen grund.
 • Raklev og Omegns Lokalråd (ROL) arbejder stadig på at få etableret en shelter og ny toilet på det offentlige område ved parkeringspladsen Saltbæk Strand. Bestyrelsen følger projektet men er endnu ikke kontaktet af ROL som ellers forudsat af Kalundborg Kommune.
 • Grundejere der endnu ikke har opgivet en e-mailadresse opfordres til at sende en e-mailadresse til bestyrelsen.

Beretningen blev godkendt.

Ad 3. Forelæggelse af årsregnskab med revisors påtegning til godkendelse

Kassereren fremlagde årsregnskab for 2022. Regnskabet blev godkendt.

Ad 4. Forelæggelse af budget for 2023 til godkendelse

Kassereren fremlagde budgettet. Budgettet inklusiv 5% indeksregulering og opsparing til Svendstrup badebro blev godkendt.

Ad 5. Valg til bestyrelsen.

Michael Jensen, Theo Rabenberg og Michael Jørgensen blev alle genvalgt.

Ad 6. Valg af suppleanter til bestyrelsen.

Annette Ahlberg, Kukkervænget 10 blev valgt.

Jimmi Nielsen, Svalevænget 18 (overtager grunden pr. 1/6-2023) blev valgt

Ad 7. Valg af revisor.

Kim Risager, Arne Steen Jacobsen og Bente Lund Larsen blev alle genvalgt.

Ad. 8. Indkomne forslag.

Formanden gennemgik igen kort ændringerne til de nye Vedtægter og Ordensregler. De nye Vedtægter og Ordensregler blev herefter godkendt.

Formanden gennemgik aftalegrundlaget på fællesejerskab af badebroen med Svendstrup Strand Grundejerforening. Aftalen blev godkendt.

Ad. 9. Eventuelt

En grundejer spurgte til parkeringsforhold ved Saltbæk Strand. Bestyrelsen vil kontakte Kalundborg Kommune omkring bedre skiltning.

En grundejer spurgte til hastigheder på Saltbækvej, især stykket ned til stranden. Bestyrelsen er i dialog med Kalundborg Kommune om hastigheden kan nedsættes på hele Saltbækvej, helt ude fra Brokkebjerg.

En grundejer spurgte til hvilke veje der er med i vejfonden. Dertil svarede bestyrelsen af nogle veje ikke har pligt til at være med i den fælles vejfond. Disse veje bliver derfor heller ikke vedligeholdt af vejfondens midler. På foreningens hjemmesider er der kort der viser hvilke veje der er med i vejfonden og hvordan medlemskab kan opnås.