skip to Main Content

Dagsordenen

 1. Valg af dirigent og referent

Bestyrelsen forslog Theo Rabenberg som dirigent, hvilket blev vedtaget.

Bestyrelsen forslog Kim Risager som referent, hvilket blev vedtaget.

 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Formanden afgav en orientering om aktiviteterne i det forløbne år. Orienteringen er afspejlet i bestyrelsens nyhedsbrev, der udgives sammen med dette referat, og hvortil henvises.

Beretning blev godkendt.

 1. Forelæggelse af årsregnskab med revisors påtegning til godkendelse

Årsregnskab 2021 blev godkendt.

 1. Forelæggelse af budget 2022 for det kommende år til godkendelse

Budgettet 2022 blev godkendt.

Kontingentforhøjelse 2023:

I forlængelse af beslutningen på generalforsamlingen i 2021 foreslår bestyrelsen, at kontingent til forening og veje i 2023 stiger med 5% til henholdsvis 630 kr. og 210 kr. grundet udviklingen i forbrugerprisindekset.

Kontingentforhøjelsen blev godkendt.

 1. Valg til bestyrelsen

På valg er:

  1. Susanne Mohr (villig til genvalg)
  2. Lau Reesen Jensen (villig til genvalg)

Begge blev genvalgt.

 1. Valg af suppleanter til bestyrelsen

Ingen er på valg.

 1. Valg af revisor

Ingen revisor er på valg.

Hanne Burmester, Stærevænget 25

blev valgt som suppleant.

 1. Indkomne forslag

Fælles ejerskab af Svenstrup badebro:

Bestyrelsen indstiller, at SVG indgår i et fælles ejerskab af badebroen på Svenstrup Strand (Overdrevet) med Svenstrup Strand Grundejerforening (se bilag).

Et flertal på generalforsamlingen tilsluttede sig bestyrelsens forslag om et fælles ejerskab af badebroen baseret på den af bestyrelsen foreslåede opsparingsmodel. På dette grundlag søges udarbejdet et aftalegrundlag med Svenstrup Strand Grundejerforening, der nærmere præciserer de ansvarsmæssige forhold grundejerforeningerne i mellem (herunder afklaring af evt. omkostningsloft til reparationer, forsikringsforhold, leverandøransvar samt hvorvidt eksisterende bro er beregnet til sø og ikke hav).

Forslag til den fornødne vedtægtsændring samt aftalegrundlaget fremlægges til næste generalforsamling til henholdsvis beslutning og orientering.

 1. Eventuelt

Bestyrelsen har undersøgt mulighed for at udvide dræning af hele Skovvænget og sideveje på grund af de stadig stigende regnmængder. Med de nuværende priser løber det op i omkring 1-2 millioner kroner. Hertil komme omkostninger for hver grundejer til dræning på egen grund og tilslutningsafgift. Sagen er indtil videre sat i bero.

Bestyrelsen informerede om, at der arbejdes på en generel revision og opdatering af vedtægterne.

Bestyrelsen informerede om dialog med Kalundborg Kommune vedrørende hastigheder på de offentlige veje i og omkring Saltbæk by. Grundejerne opfordres til at henvende sig til Kalundborg Kommune, hvis der opleves dårligt vedligeholdte veje, for høj hastighed og de ringe forhold til bløde trafikanter. (anmeldelse kan ske via www.kalundborg.dk – Borger – Veje, teknik og miljø – Giv et praj).

Bestyrelsen opfordrede grundejerne til at gå i dialog med eventuelle støjende naboer, eller hvis naboernes træer generer.

Der opfordres atter til at sagtne farten på foreningens veje samt at parkere på egen grund og ikke fast parkere på vores fællesareal.

HUSK slåtiderne (plæneklippere og andre støjende maskiner)

Hverdage fra 08.30 – 12.00 samt 15.30 – 18.00

Søn- og helligdage 09.00 – 12.00