skip to Main Content

 

Nyhedsbrev forår 2021

Kære grundejere i Saltbækvænge

Vores dræn og veje har også i skrivende stund i denne vinter været udsat for en del. Det har vist sig, at det stadig er vigtigt, at de grundejere der har dræn på deres grund, sørger for at vedligeholde deres grunde og dræn, så der er fri adgang til, at vandet kan afledes til vores fælles brønde. Det er desværre kun grundene fra nr. 57 og 62 – og resten af Skovvænget mod stranden, der har denne mulighed. Der bliver talt grundejere imellem om tilslutning. Men det er kun et fåtal, der kan blive tilsluttet den sidste målerbrønd, og alle skal betale selv.

Generalforsamling 2021: Vi var desværre tvunget til at aflyse sidste års generalforsamling.

Dette års generalforsamling planlægges til at blive afholdt den 15. maj 2021 kl 10.00 på Saltbæk Strand.

Hvis coronarestriktioner umuliggør dette, afholder vi den virtuelt. Vi skriver besked på facebook og på hjemmesiden i ugerne op til den 15. maj. Dagsorden udsendes senere.

Vi havde en meget stor tilslutning til forrige års generalforsamling, hvilket vi i bestyrelsen er meget glade for. Det er vigtigt, at vi har en velbesøgt årlig generalforsamling. Det viser, at der er en interesse i at vores område fungerer. Selv om den eventuelt bliver virtuelt. Det er i alles interesse, at vi taler sammen om stort og småt.

Deltag og vær med til at vise interesse for vores forening. Jo flere der deltager, jo bedre bliver samarbejdet og holdånden i sommerhusområdet.

Et af punkterne på generalforsamlingen er jo som altid kontingent. Bestyrelsen lægger op til at kontingentet for 2022 stiger til 600,- og vejbidrag til 200,-. Kontingentet for 2021 holdes i bero, som dette år. Det betyder, at budget 2021 viser et underskud. Det kan dækkes ved besparelser eller ved at bruge af egenkapitalen.

Projekt Saltbæk Strand: Projekt-Saltbaek-Strand.pdf

”Raklev og Omegns Lokalråd” (ROL) har ansøgt om finansiering til et projekt på Saltbæk Strand via Kalundborg Kommunens ”Få det fikset pulje” (se vedhæftede projekt). ROL ønsker at gøre Saltbæk Strand til et ”Tingsted” (samlingssted) for borgerne i Raklev Landdistrikt (Kallerup, Vollerup, Brokkebjerg, Illerup, Saltbæk, Svenstrup). ROL samarbejder med Røsnæs Udvikling- og Beboerforening (RUB) om projektet.

Projektet omhandler etablering af tidssvarende og handicapvenlige toiletforhold, bålhytte med bålplads samt to shelters. På vedhæftede tegning er shelters placeret på stranden. Så vidt bestyrelsen har hørt, vil man ansøge om at få shelters placeret i samme område som bålhytten.

ROL har angiveligt indsamlet ca. 500 underskrifter til støtte for projektet og afholdt Åben Hus Dag om projektet den 25. januar 2020. Ifølge projektbeskrivelsen er ønskerne om bedre toiletforhold på Saltbæk Strand samt et samlingssted fremkommet på ROL’s stiftende generalforsamling den 29. marts 2019 (er ikke nævnt i referatet fra den stiftende generalforsamling).

Flere allerede har set og deltaget i dialogen på vores Facebook side. Det er vigtigt for bestyrelsen at få flest mulige tilkendegivelser om grundejerne holdning til projektet, da bestyrelsens arbejde i forhold til projektet skal afspejle jeres holdning. Tøv derfor ikke med at sende en e-mail, ringe til os eller giv et besyv med på Facebook. Jo flere, desto bedre.

Jævnfør § 2 i vedtægterne, blev projektet diskuteret på et bestyrelsesmøde den 30. januar og bestyrelsens holdning var på dette tidspunkt (før Facebook opslag og jeres input):

  • Vi ser intet behov for at etablere et ”Tingsted” eller andet forum for beboere i Raklev Landdistrikt. Område er så geografisk stort, at det ikke anses for relevant at tale om fælles interesser/behov.
  • Vi mener, at en øget trafik i et forvejen meget besøgt område, vil belaste naturen i et ødelæggende omfang.
  • Vi er positive overfor en opgradering af faciliteterne i området såsom tidssvarende toiletforhold og bænke. Et nyt tiltag til gavn for mange besøgende og beboere vil f.eks. være en ny tidssvarende badebro, snarere end shelters der er til gavn for de få.
  • Vi er imod af etablering af bålhytte, shelters og andre tiltag på Saltbæk Strand, som kan øge risikoen for endnu mere affald, larm etc. En bålhytte og bålsteder anses for direkte brandfarlige.

Bestyrelsen er stærkt forundret over, at Saltbækvænge Grundejerforening hverken er blevet kontaktet, orienteret eller inddraget på noget tidspunkt af ROL i løbet af de to år, ROL har arbejdet med projektet. Bestyrelsen blev et tilfælde opmærksom på projektet den 26. januar 2021, da fire personer fra kommunen og to personer fra ROL besigtigede området. Svenstrupstrand grundejerforening er heller ikke blevet kontaktet eller orienteret af ROL. Bestyrelsen har tilsendt omkringliggende grundejerforeninger projektet.

Bestyrelsen har uofficielt hørt, at projektet nu er sendt til Kystdirektoratet,

der skal give dispensation i forhold til Strandbeskyttelseslinjen. Gives dispensationen, skulle projektet komme i høring.

Fibernet: Der har været en meget stor tilslutning til at få fibernet i området. Fibia er i fuld gang med at trække kabler. Gravearbejdet i vores område starter d. 27/1 og slutter ca. 4/5 – tilkobling (tekniker monterer router) i perioden fra d. 17/5 til d. 4/6.

 Facebook:

Facebook er fortsat i god gænge. I benytter den i stigende grad. Der kommer beskeder om daglige hændelser, og også hvis der er brug for nabohjælp til et eller andet grundejere imellem.

Man skal oprettes som bruger, og det er bestyrelsesmedlem Lau Reesen der står for denne side af sagen.

Facebookadressen er enkel: ”Saltbækvænge grundejerforening”

Hjemmeside:    

https://saltbaekvaenge.dk/. Det er her vi lægger nyheder, informationer og hvad der har en både bred men også smal interesse.

Det er bestyrelsens hensigt, at hjemmesiden skal være vores primære kilde til information.

Haveaffaldsordning:

Haveaffaldsordningen fortsætter i 2021 efter de samme retningslinjer som sidste år. På grund af coronakrisen og den generelle nedlukning af Danmark har der været flere sommerhusejere i området i løbet af året. Det betyder jo også en større haveaktivitet. Vores leverandør af haveservice Carsten Larsen har under sin tur i området konstateret, at der allerede nu bliver lagt haveaffald ud. Han mener ikke, at han kan nå at fjerne al haveaffald, hvis vi først starter op første tirsdag i maj. Vent derfor med at lægge haveaffald ud. Derfor er første afhentning af haveaffald tirsdag den 6. april. Se vores retningslinjer for udlægning af haveaffald.

Kontingent og vejbidrag:

Her er et meget glædeligt punkt. Vi har ingen restancer for 2021. Det betyder, at vi ikke skal bruge kassererresourcer og økonomi til advokatbistand. Tak alle sammen.

Dette at holde kontrol med hvem der har betalt og hvem der ikke har, har været en ressourcekrævende opgave for vores kasserer Susanne Mohr. Tak for dette tidskrævende arbejde Susanne. Vi håber, at dette år bliver lige så godt. Kontingentet for 2021 holdes i bero som før beskrevet.

Fristen for rettidig indbetaling er den 3. maj 2021. Det er en forudsætning for stemmeret ved generalforsamlingen, at man har betalt. Tidspunkt udsendes senere grundet coronakrisen.

Privatadresser:

Det har været uoverskueligt at danne sig et billede af hvem der ejer huse og grunde. Og ikke mindst hvor grundejerne bor privat.

Derfor skal vi understrege, at det jf. vores vedtægter er grundejerens ansvar at bestyrelsen ved, hvor han eller hun bor, og vi har kontaktinformation. Tlf. nr. og eller mailadresse. Det sker heldigvis i de fleste tilfælde.

Vi opfordrer specielt alle, der mangler at opgive en e-mail adresse, til at gøre dette. Det sparer foreningen for høje portoomkostninger.

Dræn og veje:

Vedligeholdelse af veje og dræn er løbende opgaver, som følger en årlig cyklus. Bestyrelsesmedlem Lau Reesen Jensen har haft en stor opgave med foreningens dræn i de sidste år samt kommunikation angående enkelte grundejeres dræn og tilslutning. Tak for denne indsats Lau.

Det er vigtigt at vores dræn og brønde i grundejerforeningen fungerer efter hensigten. Derfor bliver både hoved- og vejdræn samt brønde spulet og sandsuget hvert år. Derudover holder Lau øje jævnligt øje med brøndene og sikrer at der er gennemstrømning. Specielt i vinterperioden.

Her i januar har vi fået spulet og sandsuget dræn og brønde. Vi får ikke sandsuget hvert år. I den forbindelse konstateredes det, at der var en del rødder og rigtig meget sand i dræn og brønde. Der er meget fint gennemløb i hoved- og vejdræn lige nu. Men det konstateredes samtidig, at der nogle steder var et dårligt eller ligefrem manglende fremløb til brøndene. Det skyldes, at de enkelte grundejere, der har dræn på grunden og er tilsluttet foreningens dræn, ikke holder deres egne dræn fri. Dermed kan vandet på grunden ikke drænes væk og løber derfor andre steder hen. Det er uhensigtsmæssigt og skader andres grunde og evt. huse.

Det er derfor særdeles vigtigt, at den enkelte grundejer sørger for at holde eget dræn frit. Særligt her i den våde periode.

Nogle af vejene er ved at være meget slidte og skal have mere opmærksomhed end blot den sædvanlige opfyldning af huller. Enkelte trænger til et nyt slidlag. Bestyrelsen ser om vi kan få råd til en ekstra indsats på vejene. Der er lagt enkelte bunker ud med perlesten til at fylde i hullerne i vejen. Der har allerede været et arbejdshold ude. Tak for det. Der ligger grusbunker på de sædvanlige steder. Grusbunkerne er kun til foreningens veje og ikke til privat forbrug.

Bestyrelsen ved Frank Madsen undersøger hvad det vil koste at komme ny belægning på samtlige veje og fjerne midterrabatter. Herunder undersøger bestyrelsen om det kan lade sig gøre med et støvdæmpende underlag. Vi skal betænke økonomien. Men vi kan evt. lave et flerårigt projekt. Det strækker en betaling ud over 3-5 år.

Her er det til alles fordel, hvis I giver et nap med en trillebør og skovl.

Samarbejde med Svenstrupstrand Grundejerforening: Vi er blevet kontaktet af Svenstrupstrand Grundejerforening i forbindelse med vores aftale om benyttelse af deres badebro. Vi betaler et årligt beløb til dette. Et beløb Svenstrupstrand ønsker forhøjet. Der er aftalt et møde den 13. februar. Her vil vi også tale med dem om, hvordan de løser deres slitage af vejene samt støvplage.

Parkering i området: Vi minder om at de enkelte grundejere, gæster, lejere kun parkerer på egen grund. Det kan være til stor gene for os alle hvis dette ikke overholdes.

Renovation: Det er dejligt at Kalundborg Kommune gør en indsats for miljøet. Derfor har vi nu fået ekstra affaldsspande til papir, plastic, metal. Det betyder at der er flere affaldsspande der vælter og måske bliver blæst omkring. Det er vigtigt at I placerer spandene så de ikke blæser bort men så de stadig kan blive tømt. Alternativt kan man bygge en indhegning til dem. Bestyrelsen har talt om vi skulle indhente et til bud fra en tømrer. Mere om det senere.

Bestyrelsen lavede sidste år en kort skrivelse om, hvordan vi bør omgås hinanden.

Godt naboskab:

Et godt naboskab i det daglige kan forebygge mange af de konflikter, som ellers kan give bekymringer og frustrationer. Specielt hvis irritationen over naboen bliver til en egentlig konflikt. Derfor er det ofte en god idé at inddrage naboerne i dine planer, hvis du f.eks. skal have savet brænde, holde en stor fest eller bliver nødt til at slå græs udover slåtiderne. Det er meget lettere at holde støj fra naboen ud, hvis man ved, hvad det er der laver støjen og ikke mindst hvor længe og hvornår.

Gode råd om godt naboskab:

Byd nye naboer velkommen og hils på dine naboer når du møder dem på vejen.

Hold øje med hinandens huse og hvem der færdes i området. Udveksl mobilnummer og mailadresse. etc.

Det hjælper også hvis der opstår uventede problemer ved vandskade og træer der vælter i storm.

Giv besked til dine naboer hvis du skal holde fest eller bruge støjende maskiner.

Giv en undskyldning, hvis festen eller anden støj opstår spontant, og du ikke lige nåede at give besked i forvejen.

Hvis din nabo gør noget, du ikke bryder dig om, så tag problemet op med naboen, før du bliver alt for irriteret.

Tag en dialog omkring skellet. Herunder beplantning eller hegn.

Vis hensyn omkring at holde bevoksning nede, således at ukrudt ikke flyver ind til naboen.

Tag hensyn til at bevoksningen ikke skygger unødig meget på naboernes grunde. Alle vil gerne have solen.

Vær tolerant over for at andre lever livet på en anden måde end dig.

Tider for græsslåning og anden støjende adfærd:

Hverdage fra kl. 08.30-12.00 og igen fra kl. 15.30-18.00

Søn- og helligdage fra kl. 09.00-12.00

Husk at godt naboskab er vejen til et godt humør og sikkerhed i området.

Vi minder om:

Vi minder om, at navnlig stien der løber fra Rågevænget til stranden langs Svenstrupstrand Grundejerforening, er vokset til af buske og træer. Forholdet gælder for begge sider af stien.

Vi har været i dialog med kommunen om reglerne for stier, og de er temmelig åbne for fortolkning: Man skal blot kunne færdes ubesværet. Men giv alligevel jeres del af stien et eftersyn.

Endelig skal vi minde om, at det er forbudt at brænde haveaffald af. Det er ikke en bestemmelse generalforsamlingen har besluttet, det er en kommunalt fastsat regel.

Hav et godt år i jeres sommerhus og kontakt endelig bestyrelsen hvis der opstår tvivlsspørgsmål, eller hvis I har ros. 

Pbv

Palle Viberg-Tecza

Skovvænget 26