skip to Main Content

Ordinær Generalforsamling
Lørdag den 11. maj 2019 kl. 10.00

Saltbæk Camping

Dagsorden i flg. lovene

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 3. Forelæggelse af årsregnskab med revisors påtegning til godkendelse (Se bilag nr. 1)
 4. Forelæggelse af budget for det kommende år til godkendelse (Se bilag nr. 1)
 5. Bestyrelsens forslag (Se bilag nr. 2):
  1. Vedtægtsændring vedr. bestyrelsens sammensætning.
  2. Vedtægtsændring vedr. fastlæggelse af dato for grundejernes forslag til generalforsamling.
 6. Valg til bestyrelsen. På valg er:
  1. Michael Jørgensen: Michael er villig til genvalg.
  2. Frank Madsen: Frank er villig til genvalg.
  3. Susan Brinck: Susan modtager ikke genvalg.
  4. Niels Nørgaard: Det er uoplyst om Niels modtager genvalg.
 7. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
 8. Valg af revisor. På valg er:
  1. Kim Risager: Kim er villig til genvalg for en toårig periode.
 9. Eventuelt.
 10. Bo trygt: Mød en indbrudskonsulent (Aftale med konsulent er endnu ikke endelig).

Bestyrelsen var repræsenteret ved: Susan, Lau, Frank og Michael

Formanden bød velkommen og takkede for det overvældende store fremmøde.

ad 1)    Bestyrelsen foreslog Thomas Nedergaard, Skovvænget 62 til dirigent. Da der ikke var andre, der meldte sig, blev Thomas valgt. Thomas gennemgik den udsendte dagsorden og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet. Thomas oplyste at grundet bestyrelsens forslag om vedtægtsændringer, vedr. bestyrelsens sammensætning, var dagsordenens punkt 5 og 8 blevet byttet rundt i forhold til den udsendte dagsorden.

Bestyrelsen foreslog Kim Risager, Svalevænget 15 til referent. Da der ikke var andre, der meldte sig, blev Kim valgt.

Ad 2)   Bestyrelsens fremlagde årets beretning. Hovedpunkter fra beretningen:

 1. Der er udsendt mange rykkere pga. manglende kontingent og der udestår endnu 2 sager.
 2. I det forgangne år er opgaverne i bestyrelsen blevet fordelt. Samtidig blev det meddelt, at Per er udtrådt fra bestyrelsen.
  1. Lau tager sig af afvandingsanlægget og Facebook
  2. Frank tager sig af alt vedr. veje
  3. Michael deltager i landliggerudvalget
  4. Susanne er kasserer
  5. Per var sekretær
  6. Susan har som formand haft kommunikationen til medlemmerne og myndighederne og er nr. 2 på økonomi og regnskab
 3. Der er oprettet en ny hjemmeside som grundejerne opfordres til at besøge www.saltbaekvaenge.dk.
 4. Bestyrelsen har påtaget sig at administrere rampelavet, der finansieres af frivilligt medlemskab og indbetalinger. Rampen bliver løbende forbedret og kontaktpersoner i bestyrelsen er Frank og Lau.
 5. Det sidste år er afvandingsanlægget (inklusiv hovedrøret fra Vibevænget) blevet renoveret og spulet. Mågevængets dræn er blevet inkluderet i vedligeholdelse af det samlede afvandingsanlæg og fremgår nu også af informationen på hjemmesiden.
 6. Der er blevet opsat orienteringsskilte ved de 2 hovedindkørselsveje. Refleksstolper ved vejbump er udskiftet og malet. Markeringssten er malet. Bestyrelsen opfordrede grundejerne til forsat at lægge grus i begyndende huller på vejene, især efter kraftige regnskyl, for derved at minimere de løbende udgifter til vedligehold.
 7. Fra landliggerudvalget blev der informeret om bla.:
  1. Ny affaldsordning fra 2020 som indebærer en ekstra skraldespand til pap/papir/plast/metal.
  2. ”Blå flag” ordning ændres til ”badepunkt” hvilket i praksis blot betyder et andet udseende af flag (se mere information på www.friluftsraadet.dk).
  3. Ad 3)   Formanden fremlagde årsregnskabet 2018 på vegne af kassereren. På grund af stigende priser på ydelser og materialer osv. er egenkapitalen reduceret. For at sikre at foreningen fremadrettet også har en solid egenkapital, foreslås en fremtidig kontingentforøgelse på 75,- så det samlede kontingent bliver 550,- gældende for 2020.
  4. Der blev foreslået, at bestyrelsen retter vedtægterne, så det fremgår, at der løbende foretages kontingentforhøjelser for at følge prisstigningerne.
  5. Årsregnskabet blev godkendt.
  6. Formanden fremlagde endvidere regnskabet fra vejfonden. Vejfondens egenkapital er ligeledes reduceret grundet de stigende priser og den øgede vedligeholdelse. Her foreslås også en prisstigning på 75,- til samlet 175,- gældende for 2020. Samtidig forslog bestyrelsen at helårsbeboere helt kunne slippe for at betale ekstra vejbidrag og dermed reducere en væsentlig administrationsbyrde.
  7. Det blev præciseret at ikke alle veje der går ud til Saltbækvej er med i vejfonden og dermed heller ikke får vedligeholdt vejene.       Vejfondens regnskab blev godkendt.
  8. Ad 4)   Formanden fremlagde budgettet for 2019 på vegne af kassereren.
  9. Budgettet blev godkendt.
  10. Ad 5) Bestyrelsen forslog ændringer til vedtægterne.
  11. Det blev bemærket, at der afsnit 3 i §9 var en ændring, der ikke var blevet fremhævet.
  12. Der blev ligeledes foreslået en tilføjelse, så det sikres, at bestyrelsen altid har mindst en erfaren person i bestyrelsen.
 8. Vedtægtsændring vedr. bestyrelsens sammensætning og de 2 ovenstående mindre rettelser/tilføjelser blev godkendt.
 9. Vedtægtsændring vedr. fastlæggelse af dato for grundejernes forslag til generalforsamling blev godkendt.
 10. Ad 6) Michael Jørgensen blev genvalgt til bestyrelsen
  1. Frank Madsen blev genvalgt til bestyrelsen.
  2. Palle Viberg-Tecza, Skovvænget 26 blev valgt til bestyrelsen
  3. Ad 7)   Kristian Thy, Drosselvænget 2 blev valgt som suppleant til bestyrelsen
  4. Ad 8)  Kim Risager blev genvalgt som revisor for en toårig periode.
  5. Bente Lund Larsen, Svalevænget 5 blev valgt som revision suppleant.
  6. Eventuelt.
 11. En grundejer spurgte, om bestyrelsen kunne se på muligheder for, at den ofte høje fart på foreningens veje kunne sættes ned, f.eks. med mere skiltning eller andre tiltag. Farten på foreningens veje er et stort problem, og der henstilles til, at grundejerne henvender sig til dem der ikke tager hensyn, og/eller informerer bestyrelsen om hvem der kører for hurtigt.
 12. Bestyrelsen opfordrer de grundejere der udlejer deres sommerhuse til at oplyse deres gæster om slåtider og hensynsfuld kørsel.
 13. Bestyrelsen har kontaktet kommunen vedr. den forladte faldefærdige landejendom på Saltbækvej.

Ad 10)           Se www.botrygt.dk og www.nabohjaelp.dk for information om forebyggelse af indbrud.

Referent: Kim Risager.

HUSK at sæt farten ned på foreningens veje.