skip to Main Content

Nyhedsbrev forår 2019

 

Kære grundejere i Saltbækvænge

 

Så er vi så småt ved at afrunde en meget mild vinter efter en ligeså tør sommer. Det er jo ikke så godt at mangle vand, og alligevel håber de fleste af os nok på en sommer der målt i solskinstimer ligner den, vi havde sidste år.

 

Og hvad er der så sket i denne stille og milde vinter, som er værd at fortælle om?

 

Facebook:

 • I har forhåbentlig lagt mærke til at vi er kommet på facebook og engang imellem benyttet jer af at gå ind og se, om der skulle være noget af interesse. 
 •  Man skal oprettes som bruger og det er bestyrelsesmedlem Lau Reesen der står for denne side af sagen. 
 • Facebookadressen er enkel: ’Saltbækvænge Grundejerforening’

 

Hjemmeside      

 • Vi har også fået en ny hjemmeside. Den hedder: https://saltbaekvaenge.dk/. Vi håber, at I en gang imellem går ind og læser, om der skulle være noget nyt. 
 • Det er bestyrelsens hensigt at hjemmesiden fremover skal være vores primære kilde til information. Fx sendes dette nyhedsbrev alene ud med papirpost, fordi det kan kombineres med indkaldelse til generalforsamling. Det næste nyhedsbrev vil blive udsendt elektronisk til de grundejere der har oplyst en mailadresse. Andre må læse nyhedsbrevet på hjemmesiden.

 

Gamle billeder:

 • Vi skal minde om, at hvis I har billeder fra dengang udstykningen var ny og husene under opførelse, er I velkomne til at indlevere dem til bestyrelsen, så lægger vi dem op på hjemmesiden. 
 • Men husk, at man skal have tilladelse for at bringe billeder af personer og huse som kan identificeres.

Haveaffaldsordning: 

 • Haveaffaldsordningen fortsætter i 2019 efter de samme retningslinjer som sidste år. Det betyder at første afhentning bliver første tirsdag i april måned.  
 • Man må lægge haveaffald svarende til ca. 10 sække, og man skal lægge det sådan at grenene vender samme vej, så det er nemt for Have-Carsten at håndtere. 
 • Ingen enkelte dele hvad enten det er grene, rødder, stubbe eller sække må veje mere end 25 kg. 
 • Man har udelukkende adgang til haveaffaldsordningen, hvis man har betalt kontingent til foreningen. Grundejere der ikke betaler bliver slettet af ordningen frem til kontingent er betalt.

 

Kontingent og vejbidrag: 

 • Siden foråret 2018 har bestyrelsen brugt mange kræfter på at indkassere foreningskontingent og vejbidrag.  
 • Nogle grundejere har indbetalt, men glemt at skrive sommerhusadresse. Hvis man så hedder noget almindeligt, er det vanskeligt at identificere indbetaleren. Det har givet grus i maskineriet. 
 • Der er også en gruppe – en del faktisk – der har indbetalt senere end fristen, der var den 1. maj 2018. Dette har vi haft meget arbejde med. Der er udsendt to rykkerbreve, hvilket har ført til mange indbetalinger, men ikke desto mindre har vi måttet bede om advokatbistand til nogle få. Det er med dyb beklagelse, at bestyrelsen har besluttet at tage et sådant skridt og vi håber, at der er tale om en isoleret oplevelse at skulle gå så drastisk til værks. 
 • Dette at holde kontrol med hvem der har betalt og hvem der ikke har, har været en ressourcekrævende opgave. Vi forventer at næste år bliver nemmere. Derfor skal I også vide allerede nu, at opkrævning for foreningsåret maj 2019 til maj 2020 er under udarbejdelse og vil blive sendt ud i løbet af marts måned. Det betyder, at I selv kan være med til at sikre at opkrævningen faktisk når jer, for hvis I ikke har modtaget en opkrævning i løbet af marts måned, så er der noget galt. I så tilfælde vil vi bede jer om selv at rette henvendelse til bestyrelsen, så vi kan få en eventuel fejl rettet. 
 • Fristen for rettidig indbetaling er den 1. maj 2019 og har man ikke den første maj 2019 betalt kontingent, så har man ikke stemmeret ved årets ordinære generalforsamling. 
 • I overensstemmelse med beslutning på generalforsamling 2018 er kontingentet 475 kr. og det ordinære vejbidrag 100 kr., mens det for grundejere som bor i deres sommerhus, er på 200 kr. 
 • I skal også vide, at omkostninger til en eventuel rykkerprocedure og inkasso-sag vil blive pålagt den relevante grundejer. 


Privatadresse: 

 • Det har været uoverskueligt at danne sig et billede af hvem der ejer huse og grunde. Og ikke mindst hvor grundejerne bor privat. 
 • Derfor skal vi understrege, at det jf. vores vedtægter er grundejerens ansvar at bestyrelsen ved, hvor han eller hun bor: 

§ 7. Flytning og ejerskifte: 

Medlemmerne har pligt til at meddele adresseforandring eller ejerskifte til bestyrelsen senest efter 2 uger fra flytning eller ejerskifte.”


Dræn og veje: 

Vedligeholdelse af veje og dræn er løbende opgaver, som følger en årlig cyklus.  

 • Brøndene har ikke haft godt af den tørre sommer, de er ikke blevet skyllet ordentligt igennem, og et par af dem er tilstoppede. De vil blive spulet igennem, når vi kan regne med at der ikke længere kan ventes frost. 
 • Tilsvarende er nogle af vejene ved at være meget slidte og skal have mere opmærksomhed end blot den sædvanlige opfyldning af huller. Enkelte trænger til et nyt slidlag. Dette afventer også, at vi kan stole på at vinteren er forbi.

 

Ordinær generalforsamling: 

 • Den ordinære generalforsamling afholdes lørdag den 11. maj 2019 kl. 10.00. 
 • Generalforsamlingen holdes ligesom sidste år på Kalundborg Camping, Saltbækvej 88, 4400 Kalundborg. Tidligere havde vi til huse i et telt, men campingpladsen har opført en fællesbygning og det er den der bliver stillet til rådighed for os. 
 • Bestyrelsen håber, at mange af jer har lyst til at tage del i foreningsarbejdet og glæder os til at se jer den 11. maj 2019. 

Kattegatforbindelse og biogasanlæg: 

 • Biogasanlæg blev så vidt vi ved ikke til noget i denne omgang. Vi kender ikke kommunens begrundelse for at meddele afslag, kun at det er det man har gjort. 
 • Derimod kan vi se, at den trafikplan som regeringen aktuelt har lagt frem – og som vel at mærke ikke er endeligt politisk godkendt og måske heller ikke bliver det efter folketingsvalget, foruden mange andre trafik- og vejtiltag indeholder en fast forbindelse fra Århus til Kalundborg over Samsø. Det fremgår af planen, at der tænkes i en brugerbetalt forbindelse. 

 

Flere små opstød: 

Det er jo ikke rigtig sjovt som bestyrelse at skulle minde folk om dit og dat, men bestyrelsen er blevet bedt om at nævne et par forhold: 

 • Det forbedrer trafiksikkerheden og gør navnlig færdsel til fods lettere, hvis man parkerer sin bil på egen grund i stedet for i rabatten. Vi skal derfor henstille til grundejerne at parkere bilen på egen grund og ikke ude på fællesarealet. 
 • Nu begynder vækstsæsonen om kort tid og vi er blevet gjort opmærksomme på, at det er nemmere for nogle at huske og efterleve slåtiderne end det er for andre. Vi skal derfor herved som en service nævne slåtiderne. Man må bruge støjende havemaskiner og andre støjende maskiner i tidsrummet: 

v  hverdage fra kl. 08.30-12.00 og igen fra kl. 15.30-18.00

v  søn- og helligdage fra kl. 09.00-12.00. 

 • På foranledning af en grundejer vil vi også minde om, at navnlig stien der løber fra Rågevænget til stranden langs Svenstrup Strand Grundejerforening er vokset til af buske og træer. Forholdet gælder for begge sider af stien, og derfor har vi skrevet til Svenstrup Strand Grundejerforening om vi kan lave en fælles indsats for at stien bliver vedligeholdt.
 • Vi har været i dialog med kommunen om reglerne for stier, og de er temmelig åbne for fortolkning: Man skal blot kunne færdes ubesværet. Men giv alligevel jeres del af stien et eftersyn. 
 • Og endelig skal vi minde om at det er forbudt at brænde haveaffald af. Det er ikke en bestemmelse generalforsamlingen har besluttet, det er en kommunalt fastsat regel.

 

 ***

 

Dette var ordene for denne gang – vel mødt til en forhåbentlig pragtfuld sommer.

 

 

***

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen